Rusça Okuma Alıştırması – Geçmişten Günümüze

Geçmişten Günümüze
От прошлого до наших дней

Bu yüzyılda gençler bilgisayar programları, internet, e-posta, mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok şey biliyor.
В э́тот век молоды́е лю́ди мно́го зна́ют о компью́терных програ́ммах, интерне́те, электро́нной по́чте, моби́льных телефо́нах и пла́зменном телеви́дении.


Ancak eski dolap, odun sobası, kömür ütüsü hakkında hiç fikirleri yok.
Но они́ поня́тия не име́ют о пре́жних шкафа́х, дровяно́й пе́чи, желе́зном утюге́ на угле́.


Bazen gençlere eski telefonlardan, süpürgelerden, siyah-beyaz televizyonlardan söz ediyorum, çok şaşırıyorlar.
Иногда́ я расска́зываю молоды́м лю́дям о моде́лях ста́рых телефо́нов, пылесо́сах, чёрно-бе́лых телеви́зорах, они́ о́чень удивля́ются.


Geçen gün torunuma otuz yıl öncesinin ütülerini anlattım.
На днях я рассказа́л своему́ вну́ку об утюге́, сде́ланном три́дцать лет наза́д.


Size de anlatayım: Ben çocuktum, o zaman elektrikli ütüler yoktu.
Позво́льте мне рассказа́ть и вам: Я был ребёнком, тогда́ ещё не́ было электри́ческих утюго́в.


Annem pantolonlarımı yatağın altına koyuyordu.
Моя́ ма́ма подкла́дывала мои́ штаны́ под матра́ц. К утру́ брю́ки станови́лись ро́вными.


Pantolon sabaha kadar dümdüz oluyordu. Sonra bir gün babam eve bir ütü getirdi.
Одна́жды оте́ц принёс в дом утю́г. В тот день я впервы́е уви́дел утю́г.


Ütüyü ilk kez o gün gördüm. Son derece basit ama o zamanlar için önemli bir araçtı.
Э́то был чрезвыча́йно просто́й, но ва́жный прибо́р для того́ вре́мени.


Annem ütünün alt bölümüne kömür koyuyordu ve ütü iyice ısınıyordu ve elbiselerimizi bu ütüyle ütülüyordu.
Моя́ ма́ма засы́пала у́голь в ни́жнюю часть утюга́, и утю́г станови́лся горя́чим, и мы гла́дили на́шу оде́жду э́тим утюго́м.


İlk ütü teknolojisi buydu işte! Daha sonra da kömürlü ütülerin yerini elektrikli ütüler aldı.
Такова́ была́ пе́рвая техноло́гия гла́жки! По́зже у́гольные утюги́ бы́ли заменены́ электри́ческими.


Zaman içinde diğer ev eşyaları da çok gelişti.
Други́е предме́ты дома́шнего обихо́да со вре́менем значи́тельно улу́чшились.


Böylece şimdiki gençlerin işleri daha kolaylaştı.
Таки́м о́бразом, рабо́та ны́нешней молодёжи ста́ла про́ще.

Bir cevap yazın