Rusça Okuma Alıştırması – Eski Cihazlar

Eski Cihazlar
Старые устройства

Eskiden fotoğraf çekmek hiç kolay değildi.
Ра́ньше фотографи́ровать бы́ло совсе́м не про́сто.


Çünkü fotoğraf makinelerini kullanmak çok zordu.
Потому́ что по́льзоваться фотоаппара́тами бы́ло о́чень сло́жно.


Bazı makineleri kullanmak için eğitim almak gerekiyordu.
Для рабо́ты с не́которыми маши́нами тре́бовалось обуче́ние.


Tabi ilk fotoğraf makineleriyle fotoğraf çektirmek de zordu.
Коне́чно, пе́рвыми фотоаппара́тами де́лать сни́мки бы́ло сло́жно.


İyi bir fotoğraf için çoğu zaman birkaç dakika hiç hareket etmeden durmak ve objektife bakmak önemliydi.
Для получе́ния хоро́шей фотогра́фии ну́жно бы́ло неподви́жно стоя́ть в тече́нии не́скольких мину́т и смотре́ть в объекти́в.


Radyolar eskiden hayatımızın en önemli parçasıydı.
Ра́ньше ра́дио бы́ло са́мой ва́жной ча́стью на́шей жи́зни.


Birçok insan için radyo teknoloji harikası sihirli bir kutuydu.
Для мно́гих чу́до радиоте́хники бы́ло волше́бной шкату́лкой.


Elbette o zamanlar dijital kanallı, taşınabilir radyolar yoktu.
Коне́чно, тогда́ не́ было портати́вных радиоприёмников с цифровы́ми кана́лами.


Radyolar evin en güzel köşesinde duruyor, haberleri, müzik programlarını dinlemek için herkes onun etrafında toplanıyordu.
Радиоприёмники стоя́ли в са́мом хоро́шем ме́сте до́ма, все собира́лись вокру́г него́, что́бы слу́шать но́вости и музыка́льные переда́чи.

Bir cevap yazın