Rusça Hikaye – Ben çocukken. (Когда я был ребенком)

Ben çocukken her şey daha güzeldi.
Когда́ я был ребёнком всё бы́ло гора́здо лу́чше.


Şimdiki çocuklar gibi imkanlarımız yoktu ama yine de çok mutluyduk.
У нас не́ было таки́х возмо́жностей, как сего́дня у дете́й, но мы всё равно́ бы́ли о́чень сча́стливы.


Özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum.
Осо́бенно мне запо́мнились ле́тние вечера́.


Geç saatlere kadar dışarıda vakit geçiriyorduk.
Мы допоздна́ проводи́ли вре́мя на у́лице.


Oyunlar oynuyorduk. Bazen de sinemaya gidiyorduk.
Мы игра́ли в и́гры. Иногда́ ходи́ли в кино́.


Şimdi bilgisayarlar, televizyonlar gençleri yalnızlaştırıyor.
Тепе́рь компью́теры и телеви́зоры изоли́руют молоды́х люде́й.


Çok fazla arkadaşları yok. Genellikle evde vakit geçiriyorlar.
У них не так мно́го друзе́й. Обы́чно они́ прово́дят вре́мя до́ма.


Bizim zamanımızda ilişkiler de çok farklıydı.
В на́ше вре́мя отноше́ния то́же бы́ли совсе́м други́ми.


Akşam yemeklerinde bütün aile toplanıyorduk.
Вся семья́ собира́лась на обе́д.


Yemekten sonra sohbet ediyorduk ve bazen birbirimize fıkralar anlatıyorduk.
Мы болта́ли по́сле обе́да и иногда́ расска́зывали друг дру́гу анекдо́ты.


Birlikte çok eğleniyorduk. Şimdi insanlar yemeklerini bile televizyonun karşısında yiyorlar.
Нам бы́ло так ве́село вме́сте. Тепе́рь лю́ди да́же едят пе́ред телеви́зором.


Birbirleriyle konuşmuyorlar.
Они́ не разгова́ривают друг с дру́гом.


Çocuklar televizyonsuz ve bilgisayarsız bir hayat düşünmek istemiyorlar.
Де́ти не хотя́т да́же ду́мать о жи́зни без телеви́зора и компью́тера.


Bizim zamanımızda her şey bu kadar kolay değildi.
В на́ше вре́мя всё бы́ло не так про́сто.


Ama bazen düşünüyorum, biz daha şanslıydık.
Но иногда́ мне ка́жется, что нам повезло́ бо́льше.

Bir cevap yazın