Rusça Faydalı Cümle Kalıpları Öğreniyoruz


Değerli arkadaşlar, Rusça faydalı yeni cümle kalıpları öğrenmeye devam ediyoruz. Umarım sizler için hazırladığım bu cümle örneklerini severek okursunuz 🙂


Ben mutfaktayım.
Я на ку́хне.


Ben sana yalan söyleyemem.
Я бы не смог тебе́ врать.


Kanal değiştirebilir miyim?
Мо́жно переключи́ть кана́л?


Sen çok solgun görünüyorsun.
Ты вы́глядишь о́чень бле́дным.


Saat artık on bir.
Уже́ оди́ннадцать часо́в.


Sen saat dokuzda evde olmalısın.
Ты должна́ верну́ться домо́й к девяти́.


Dağ karla kaplı.
Гора́ укры́та сне́гом.


Senin taktığın kravatı beğenmiyorum.
Мне не нра́вится га́лстук, кото́рый ты но́сишь.


Sessiz ol.
Ти́хо.


Ben artık o kadar genç değilim.
Я уже́ не так мо́лод.


Siz yalnız mısınız?
Вы одни́?


Ben anahtarı kaybettim.
Я потеря́л ключ.


O bunu duyduğuna sevinecektir.
Он был бы рад услы́шать э́то.


Bu zehir.
Э́то яд.


Sen aptal mısın?
Ты дура́к?


Siz kazandınız.
Вы победи́ли.


Ben hepinizi çok özlüyorum.
Я о́чень по вам всем скуча́ю.


Ben izliyordum.
Ben seyrediyordum.
Я смотре́л.


Ben Çinliyim.
Я – кита́ец.


Siz sözlerini tutmalısınız.
Вы должны́ выполня́ть свои́ обеща́ния.


Siz yaşıyor musunuz?
Siz hayatta mısınız?
Вы жи́вы?


Ben gitmedim.
Я не пошёл.


Defol buradan.
Пошёл вон!


Bu yeni mi?
Э́то но́вая?


Sen tatlı olarak ne isterdin?
Sen tatlı olarak ne istersin?
Что бы ты хоте́ла на десе́рт?


Ben seçtim.
Я вы́брала.


Ben ağlamıyorum.
Я не пла́чу.


Siz uyuyordunuz.
Вы спа́ли.


Benim için yeterince sabrın yok.
У тебя́ не хвата́ет терпе́ния на меня́.


Gitmeli miyim?
Мне уйти́?


Fransızca kolay değildir.
Францу́зский непро́ст.


Ben lastiğe hava bastım.
Be lastiği şişirdim.
Я накача́л ши́ну.


Bana ne yediğinizi anlatın.
Расскажи́те мне, что вы е́ли.


Sen doydun mu?
Ты нае́лся?


Kim ayrıldı?
Kim gitti?
Кто вы́шел?


Ne olacak?
Что бу́дет?


Ben vazgeçiyorum.
Ben pes ediyorum.
Я сдаю́сь.


O rapor yazabildi mi?
Она́ смогла́ написа́ть отчёт?


Sanırım öğle yemeği vakti geldi.
Ду́маю, пора́ обе́дать.


Bunlar benim kızlarım.
Э́то мои́ до́чери.


Siz yorgun musunuz?
Siz yoruldunuz mu?
Вы уста́ли?


O bu gerçeği benden sakladı.
O bu gerçeği benden gizledi.
Он скрыва́л э́тот факт от меня́.


Ben kısa saç severim.
Мне нра́вится коро́ткая стри́жка.


Ben onun ne zaman geleceğinden emin değilim.
Я не уве́рен, когда́ он придёт.


Bu özgüven nereden geliyor?
Отку́да така́я самоуве́ренность?


Ben sorumluydum.
Я был отве́тственным.


Ben sizi bekliyordum.
Я ждала́ вас.


Ben saklanıyordum.
Ben gizleniyordum.
Я пря́талась.


Bir göz at.
Погляди́.


Ben onu uğurlamak için gara gittim.
Я е́здил на вокза́л проводи́ть его́.


Hararetli bir tartışmak yaptık.
У нас была́ жа́ркая диску́ссия.


O bana kendi yeni arabasını gösterdi.
Он показа́л мне свою́ но́вую маши́ну.


O, kahvaltıdan önce bir yürüyüşe çıktı.
Он прогуля́лся пе́ред за́втраком.


Dün ben onun evinin yanından geçtim.
Вчера́ я проходи́л ми́мо её до́ма.


Как брат?
Erkek kardeşin nasıl?


Burada bir yerde taksi var mı?
Здесь где́-то есть такси́?


Ben senin zengin olduğunu duydum.
Я слы́шал, что ты бога́т.


Bizim iki kulağımız var.
Bizim iki kulağımız vardır.
У нас по два у́ха.


Çantaları yukarıya taşı.
Неси́ су́мки наве́рх.


Hiçbir şey hatırlayamıyorum.
Ничего́ не могу́ вспо́мнить.


Bu bir gerçek.
Э́то факт.


Ben bugün öğle yemeği yemedim.
Я сего́дня не обе́дал.


Ben yalnızca Fransızca konuşuyorum.
Ben sadece Fransızca konuşuyorum.
Я говорю́ то́лько по-францу́зски.


Sen mahkumsun.
Ты у́зник.


Sen hala kızgın mısın?
Sen hala sinirli misin?
Всё ещё зли́шься?


Müşteriler sırada bekledi.
Müşteriler sırada beklediler.
Покупа́тели стоя́ли в о́череди.


Ben yanıldım.
Я ошиба́лась.


Biz bütün kış haşlanmış patates yedik.
Мы всю зи́му е́ли варёную карто́шку.


Kız kardeşlerin ikisi de çok güzel.
Обе сестры́ о́чень краси́вые.


Anlamadığım birçok kelime var.
Есть мно́го слов, кото́рые я не понима́ю.


Yağmur bütün sabah yağdı.
Дождь шёл всё у́тро.


Okuldan her şeyi bekleyemezsin.
Нельзя́ ожида́ть всего́ от шко́лы.


O, onunla evlenmek için söz verdi.
Он обеща́л жени́ться на ней.


Sen buraya ne kadar zamanda geldin?
Sen buraya ne kadar sürede geldin?
Ско́лько вре́мени ты е́хал сюда́?


Bunu benim yaptığımı, sana kim söyledi?
Кто тебе́ сказа́л, что я э́то сде́лал?


Bana telefon numaranı verir misin?
Дашь мне свой но́мер телефо́на?


Bizim acelemiz var.
Мы спеши́м.


Tatil sona eriyor.
Кани́кулы подхо́дят к концу́.


Canım sıkılıyor.
Ben sıkıldım.
Мне ску́чно.


Ben onu yedim.
Я её съел.


Ben ilhamımı kaybettim.
Я потеря́л вдохнове́ние.


Ben hiçbir şey öğrenmiyorum.
Я ничему́ не учу́сь.


Bu çok önemli bir karar.
Э́то о́чень ва́жное реше́ние.


Sen tam bir felaketsin.
Ты – по́лная катастро́фа.


Bu adaletli değildi.
Э́то бы́ло несправедли́во.


Kimin yüzebildiğini ya da kimin yüzemediğini bilmiyorum.
Я не зна́ю, кто мо́жет пла́вать, а кто не мо́жет.


Дава́йте познако́мимся друг с дру́гом.
Haydi tanışalım.


Beni rahatsız etmeyi bırak.
Хва́тит докуча́ть мне.


Son zamanlarda yeterince uyuyamadım.
В после́днее вре́мя я не могу́ вы́спаться.


Benim burnum tıkalı.
У меня́ заби́т нос.


Kaç tane adamınız var?
Ско́лько у вас люде́й?


Sen endişelendin mi?
Ты волнова́лся?


Sen pes mi ediyorsun?
Sen vaz mı geçiyorsun?
Ты сдаёшься?

Ben gitmek için hazır değilim.
Ben gitmeye hazır değilim.
Я не гото́в идти́.


Ben şimdi bunun hakkında konuşamam.
Я сейча́с не могу́ говори́ть об э́том.


Sen çok hızlı yürüyorsun.
Ты сли́шком бы́стро идёшь.


Ben insanlara inanıyorum.
Я ве́рю в люде́й.


Güneş bulutların arkasından çıktı.
Güneş bulutların arkasından göründü.
Со́лнце показа́лось и́з-за облако́в.


Ben tekrar ayağa kalktım.
Я сно́ва встал.


O, benim en ilginç arkadaşımdır.
Он мой са́мый интере́сный друг.


Uzun bir gün olacağa benziyor.
Görünüşe göre uzun bir gün olacak.
Похо́же, день бу́дет до́лгим.

Bir cevap yazın