Rusça en çok kullanılan sıfatlar


Merhaba arkadaşlar; Rusça en çok kullanılan 189 tane sıfatın listesini cümle örnekleri ile birlikte sizler için hazırladım. Aşağıdaki Rusça sıfat listesini ve verdiğim örnekleri lütfen öğrenmeye çalışalım.


Rusça sıfatlar

пе́рвый = ilk, birinci

İlk olarak kim?
Кто пе́рвый?

Siz birincisiniz.
Вы пе́рвый.


второ́й = ikinci

İkinci dönem bitti.
Зако́нчился второ́й семе́стр.

Bana ikinci bir şans verin.
Дайте мне второ́й шанс.


тре́тий = üçüncü

Ben üçüncü bir varyant istiyorum.
Я хочу́ тре́тий вариа́нт.

O üçüncülük ödülü aldı.
Он взял тре́тий приз.


хоро́ший = iyi, güzel

Güzel soru.
Хоро́ший вопро́с.

Güzel iş.
Хоро́шая рабо́та.


плохо́й = kötü

Hava kötü.
Пого́да плоха́я.

Ben kötüyüm.
Я плохо́й.


сре́дний = orta

Ortadaki benimki.
Сре́дний мой.

Orta parmak en uzundur.
Сре́дний па́лец – са́мый дли́нный.


краси́вый = güzel

Güzel köpek.
Соба́ка краси́вая.

Kadınlar güzeldir.
Же́нщины краси́вы.


стра́шный = korkunç

Ne kadar korkunç bir hayvan.
Како́е стра́шное живо́тное!

Bu film gerçekten korkunç.
Э́тот фильм реа́льно стра́шный.


великоле́пный = muhteşem

Manzara gerçekten muhteşem.
Вид действи́тельно великоле́пный.

Bu mükemmel bir fırsat.
Э́то великоле́пная возмо́жность.


прекра́сный = mükemmel, güzel

Hayat güzeldir.
Жизнь прекра́сна.

Mükemmel bir gün.
Прекра́сный день.


холо́дный = soğuk

Su soğuk mu?
Вода́ холо́дная?

Rüzgar bugün soğuk.
Ве́тер холо́дный сего́дня.


горя́чий = sıcak

Çay sıcak.
Чай горя́чий.

Fırın sıcak.
Плита́ горя́чая.


тёплый = ılık, sıcak

Su ılık.
Вода́ тёплая.

Kum sıcaktı.
Песо́к был тёплый.


сухо́й = kuru

Havlu kuru.
Полоте́нце сухо́е.

Benim cildim kuru.
Моя́ ко́жа суха́я.


мо́крый = ıslak

Sokak ıslak.
У́лица мо́края.

Havlu ıslak.
Полоте́нце мо́крое.


сла́дкий = tatlı

Çikolata tatlıdır.
Шокола́д сла́дкий.

Şeker tatlıdır.
Са́хар сла́дкий.


го́рький = acı, keskin, sert

Patlıcan acı.
Баклажа́н го́рький.

Bu bira acı.
Э́то пи́во го́рькое.


солёный = tuzlu

Bu yiyecek çok tuzlu.
Э́та еда́ сли́шком солёная.

Bu su biraz tuzlu.
Э́та води́чка немно́го солёная.


вку́сный = lezzetli

Yoğurt lezzetli.
Йо́гурт вку́сный.

Bu elmalar lezzetli.
Э́ти я́блоки вку́сны.


ки́слый = ekşi

Bu portakal çok ekşi.
Э́тот апельси́н сли́шком ки́слый.

O, tatlı mı yoksa ekşi mi?
Он сла́дкий и́ли ки́слый?


паху́чий = güzel kokulu

Avcılık ve balık tutma için kokulu yemler.
Прима́нки паху́чие для охо́ты и рыба́лки


воню́чий = kötü kokulu

Oda kötü kokulu değil.
Ко́мната не воню́чая.


кре́пкий = sert, koyu, sağlam

Bu viski çok sert.
Bu viski çok sert.

Bu kahve çok koyu.
Э́тот ко́фе сли́шком кре́пкий.


све́жий = taze

Ekmek taze.
Хлеб све́жий.

Bizim temiz havaya ihtiyacımız var.
Нам ну́жен све́жий во́здух.


гнило́й = çürük

Elmalar çürük.
Я́блоки гнилы́е.

Bu elma çürük.
Э́то я́блоко гнило́е.


ро́вный = pürüzsüz, düz

Toprak burada düz.
Земля́ здесь ро́вная.

Bu masanın yüzeyi pürüzsüz.
У э́того стола́ ро́вная пове́рхность.


криво́й = eğri, yamuk, çarpık

Benim yamuk dişlerim var.
У меня́ кривы́е зу́бы.


бли́зкий = yakın

Biz yakın arkadaşlarız.
Мы бли́зкие друзья́.

O benim yakın arkadaşım.
Он мой бли́зкий друг.


далёкий = uzak


большо́й = büyük

Ağaçlar büyük.
Дере́вья больши́е.

Güneş büyüktür.
Со́лнце большо́е.


ма́ленький = küçük

Küçük kızlar ağlıyor.
Ма́ленькие де́вочки пла́чут.


огро́мный = kocaman, iri, büyük

Bu büyük bir problem.
Э́то огро́мная пробле́ма.


у́зкий = dar

Bu kentin sokakları dardır.
У́лицы в э́том го́роде у́зкие.


широ́кий = geniş

Benim geniş bir bakış açım vardır.
У меня́ широ́кий кругозо́р.


кру́глый = yuvarlak

Dünya yuvarlaktır.
Земля́ кру́глая.


квадра́тный = kare

Onun kare çenesi var.
У него́ квадра́тная че́люсть.


мя́гкий = yumuşak

Senin yumuşak ellerin var.
У тебя́ мя́гкие ру́ки.


твёрдый = sert

Ekmek bir taş gibi sert.
Хлеб твёрдый, как ка́мень.


коро́ткий = kısa

Kısa bir makale yazın.
Напиши́те коро́ткий о́черк.


дли́нный = uzun

Metin çok uzun.
Текст сли́шком дли́нный.


ни́зкий = düşük, alçak

Ben alçak topuklu tercih ederim.
Я предпочита́ю ни́зкие каблуки́.


высо́кий = uzun, yüksek

Sen çok uzun boylusun.
Ты о́чень высо́кий.


откры́тый = açık

Sen çok açıksın. (açık görüşlü)
Ты о́чень откры́тый.


закры́тый = kapalı


вертика́льный = dikey

Bu dikey bir çizgi.
Э́то вертика́льная ли́ния.


горизонта́льный = yatay


ме́дленный = yavaş

O çok yavaştır.
Он сли́шком ме́дленный.


тру́дный = zor

Bu zor bir bölüm.
Э́то тру́дная часть.


тяжёлый = ağır, zor

Hayat ağırdır.
Жизнь тяжела.


лёгкий = hafif, kolay

İspanyolca kolaydır.
Испанский лёгкий.


по́лный = dolu, tam

Şişe dolu.
Бутылка полная.


пусто́й = boş

Kafes boş.
Клетка пуста.


но́вый = yeni

Yeni bir taneye ihtiyacım var.
Мне нужна новая.


ста́рый = eski

Bu eski bir mektup.
Это старое письмо.


молодо́й = genç

Sen genç misin?
Ты молодая?


пожило́й = yaşlı

Ben yaşlı bir kadınım.
Я пожилая женщина.


после́дний = son

Bu son şans.
Это последний шанс.


ва́жный = önemli

Bu önemli bir film.
Это важный фильм.


основно́й = ana, esas, temel, asıl

Bu benim asıl işim.
Это моя основная работа.


любо́й = herhangi

Herhangi biri katılabilir.
Любой может участвовать.


ра́зный = farklı, değişik

Zevkler farklıdır.
Вкусы разные.


настоя́щий = gerçek

Sen gerçek bir domuzsun!
Ты настоящая свинья!


подде́льный = sahte

Onlar sahte.
Они поддельные.


ино́й = diğer, başka

O farklıdır.
Он иной.


друго́й = diğer, başka

Başka bir tane al.
Возьми другой.


живо́й = canlı

O yaşıyor.
Оно живое.


мёртвый = ölü

O ölü.
Она мёртвая.


бесконе́чный = sonsuz

Bu sonsuz bir liste.
Это бесконечный список.


дешёвый = ucuz

Bu ucuz bir restoran.
Это дешёвый ресторан.


дорого́й = pahalı

Arabalar pahalıdır.
Машины дорогие.


идеа́льный = ideal, kusursuz, mükemmel

Bu mükemmel bir gün.
Это идеальный день.


блестя́щий = parlak

Bu parlak bir fikir.
Это блестящая идея.


впечатля́ющий = etkileyici

Sonuçlar etkileyiciydi.
Результаты были впечатляющими.


гру́бый = kaba, sert

Sen çok kabasın.
Ты такой грубый.


глухо́й = sağır

Ben sağırım.
Я глухой.


ди́кий = vahşi, yabani

Tilkiler yabani hayvanlardır.
Лисы – дикие животные.


си́льный = güçlü, kuvvetli

Güçlü yağmur yağıyor.
Идёт си́льный дождь.


о́стрый = acı, keskin, sivri

Bıçak keskin.
Нож о́стрый.

Makas keskin değil.
Но́жницы не о́стрые.

Sen acı sever misin?
Ты лю́бишь о́строе?


прямо́й = düz, direkt

Bu direkt uçuş mu?
Э́то прямо́й рейс?


вре́менный = geçici, zamansal

Bu geçici bir durum.
Э́то вре́менное усло́вие.


заплани́рованный = planlanmış


практи́чный = pratik

O pratik bir insandır.
Он практи́чный челове́к.


акти́вный = aktif

Benim annem aktiftir.
Моя́ ма́ма — акти́вная.


ограни́ченный = sınırlı

Benim sınırlı bir bütçem var.
У меня́ ограни́ченный бюдже́т.


опа́сный = tehlikeli

Onun planı tehlikeli.
Его́ план опа́сный.


занято́й = meşgul

Ben meşgul bir insanım.
Я занято́й челове́к.


беспла́тный = bedava, ücretsiz

Ücretsiz giriş.
Вход беспла́тный.


злой = kızgın, sinirli, öfkeli

O kızgın bir insan.
Он злой челове́к.


ску́чный = sıkıcı

Bu kitap sıkıcı mı?
Э́та кни́га ску́чная?


бога́тый = zengin

Sen çok zenginsin.
Ты о́чень бога́тый.


бе́дный = fakir, yoksul

Biz fakiriz.
Мы бе́дные.


худо́й = zayıf

Ben çok zayıfım.
Я сли́шком худа́я.


то́нкий = ince

Bu ince kitap benimdir.
Э́та то́нкая кни́га моя́.


то́лстый = şişman

Sen birazcık şişmansın.
Ты немно́го то́лстая.


интере́сный = ilginç, enteresan

Bu ilginç bir bilgi.
Э́то интере́сная информа́ция.


уста́вший = yorgun

Ben şimdi yorgunum.
Я сейча́с уста́вший.


счастли́вый = mutlu

Ben çok mutluyum.
Я так сча́стлива.


несча́стный = mutsuz

O mutsuz görünüyor.
Он вы́глядит несча́стным.


споко́йный = sakin, huzurlu

Bugün sakin bir gün.
Сего́дня споко́йный день.


ра́достный = sevinçli

Birlikte geçirdiğimiz sevinçli günleri hatırlıyorum.
Я по́мню ра́достные дни, кото́рые мы провели́ вме́сте.


печа́льный = üzgün

Bu ne üzücü bir hikâye!
Кака́я печа́льная исто́рия!


гря́зный = kirli, pis

Gömlek kirli.
Руба́шка гря́зная.


гро́мкий = gürültülü, yüksek sesli

Müzik çok gürültülü.
Му́зыка сли́шком гро́мкая.


весёлый = neşeli

Sen neşelisin.
Ты весёлая.


восхити́тельный = keyifli

Keyifli bir gün batımı, değil mi?
Восхити́тельный зака́т, пра́вда?


вре́дный = zararlı

Zararlı alışkanlıkların var mı?
У тебя́ есть вре́дные привы́чки?


глу́пый = saçma, aptal

Aptal olduğumu mu düşünüyorsun?
Ду́маешь, я глу́пая?


голо́дный = aç

Ben oldukça açım.
Я дово́льно голо́дный.


го́рдый = gururlu

O gururlu değil.
Он не го́рдый.


до́лгий = uzun

Bu uzun bir hikaye.
Э́то до́лгая исто́рия.


драгоце́нный = kıymetli, değerli

Elmas kıymetli bir taştır.
Алма́з – драгоце́нный ка́мень.


жесто́кий = zalim, acımasız

Bu acımasız bir şaka.
Э́то жесто́кая шу́тка.


заба́вный = komik, eğlenceli

Sen eğlencelisin.
Ты заба́вный.


здоро́вый = sağlıklı


изве́стный = bilinen, tanınmış, ünlü

Ben ünlü bir aktörüm.
Я изве́стный актёр.


лени́вый = tembel

O tembeldir.
Она́ лени́вая.


любопы́тный = meraklı

Onlar korkunç meraklıdırlar.
Они́ ужа́сно любопы́тные.


неви́нный = masum

Bu masum bir yalan.
Э́то неви́нная ложь.


удо́бный = rahat

Yatak çok rahat.
Крова́ть о́чень удо́бная.


ча́стный = özel, kişisel, şahsi

O bir özel dedektif.
Он ча́стный детекти́в.


чи́стый = temiz, saf

Bu saf altın mı?
Э́то чи́стое зо́лото?


я́ркий = parlak

Güneş parlaktır.
Со́лнце я́ркое.


одино́кий = yalnız

O yalnız bir kurt.
Он одино́кий волк.


осторо́жный = ihtiyatlı, dikkatli

Ben dikkatliyim.
Я осторо́жный.


поле́зный = yararlı, faydalı

Bu yararlı bilgi.
Э́то поле́зная информа́ция.


привлека́тельный = çekici

Mary çekicidir.
Мэ́ри привлека́тельная.


прия́тный = hoş, sevimli, sevecen

Burada hoş bir iklim var.
Здесь прия́тный кли́мат.


проти́вный = iğrenç, pis

Oda arkadaşım çok iğrenç.
Мой сосе́д по ко́мнате тако́й проти́вный.


разли́чный = farklı, çeşitli

Çeşitli yöntemler mümkündür.
Возмо́жны разли́чные ме́тоды.


реа́льный = gerçek,

Gerçek maliyet nedir?
Какова́ реа́льная сто́имость?


ревни́вый = kıskanç

Biz kıskancız.
Мы ревни́вые.


реши́тельный = kararlı, azimli

Tom kararlı bir adamdır.
Том – реши́тельный челове́к.


роско́шный = gösterişli

Lüks bir yer!
Роско́шное ме́сто!


си́ний = mavi

Araba mavi.
Маши́на – си́няя.


совреме́нный = modern, çağdaş

O modern bir kızdır.
Она́ совреме́нная де́вушка.


стра́нный = garip, tuhaf

Tuhaf bir söz.
Стра́нная фра́за.


стро́йный = ince

O ince bir sarışın.
Она́ стро́йная блонди́нка.


таи́нственный = gizemli

Sen çok gizemlisin.
Ты тако́й таи́нственный.


тала́нтливый = yetenekli

O yetenekli bir yazardır.
Он тала́нтливый писа́тель.


тёмный = karanlık

Karanlık bir geceydi.
Была́ тёмная ночь.


неземно́й = doğaüstü

O çok doğaüstü, değil mi?
Она́ така́я неземна́я, да?


сумасше́дший = çılgınca, çılgın

Sen çılgın bir kadınsın.
Ты сумасше́дшая же́нщина.


эмоциона́льный = duygusal

Mary duygusal bir insandır.
Мэ́ри – эмоциона́льный челове́к.


ми́лый = sevimli, hoş, tatlı

Sen çok sevimlisin.
Ты о́чень ми́лый.


чувстви́тельный = duyarlı, hassas

O çok duyarlıdır.
Он о́чень чувстви́тельный.


му́дрый = bilge

Sen bilgece bir karar verdin.
Ты при́нял му́дрое реше́ние.


сообрази́тельный = zeki, kıvrak zekalı

O kıvrak zekalı bir adam.
Он сообрази́тельный челове́к.


ве́жливый = nazik, kibar

Tom kibar bir çocuk.
Том — ве́жливый ма́льчик.


делика́тный = narin, hassas, kibar

Bu hassas bir problem.
Э́то делика́тная пробле́ма.


необыкнове́нный = olağanüstü, sıradışı

Sen olağanüstüsün.
Ты необыкнове́нная.


еди́нственный = tek, biricik

Ben tek çocuğum.
Я еди́нственный ребёнок.


невозмо́жный = imkansız


немо́й = dilsiz

Sen sağır mısın yoksa dilsiz mi?
Ты глухо́й и́ли немо́й?


необы́чный = alışılmadık, sıradışı

Ne alışılmadık bir isim!
Како́е необы́чное и́мя!


обеспоко́енный = endişeli, gergin


о́блачный = bulutlu

Hava bulutlu.
Пого́да о́блачная.


обши́рный = kapsamlı, geniş

Bu çok kapsamlı bir girişim.
Э́то обши́рное предприя́тие.


одарённый = yetenekli

Onlar çok yetenekli.
Они́ о́чень одарённые.


уда́чливый = şanslı

O şanslı bir kız.
Она́ уда́чливая де́вочка.


у́мный = akıllı

O akıllıdır.
Он у́мный.


успе́шный = başarılı

O başarılı bir avukat.
Он успе́шный адвока́т.


фантасти́ческий = fantastik

Senin evin fantastik.
Твой дом фантасти́ческий.


хра́брый = cesur

Ben cesurum.
Я хра́брая.


я́сный = açık, anlaşılır

Gökyüzü açık.
Не́бо я́сное.


ста́рший = kıdemli, daha eski, yaşça büyük olan

Sen en yaşlı (büyük) olansın.
Ты са́мый ста́рший.


мла́дший = daha genç, yaşça küçük olan

Küçük kız kardeşin nasıl?
Как твоя́ мла́дшая сестра́?


иностра́нный = yabancı

Yabancı dilleri öğrenme sıkıcıdır.
Изуча́ть иностра́нные языки́ ску́чно.


чёрный = siyah

Kalem siyah.
Каранда́ш чёрный.


бе́лый = beyaz

Kağıt beyazdır.
Бума́га бе́лая.


жёлтый = sarı

Muzlar sarıdır.
Бана́ны жёлтые.


зелёный = yeşil

Ağaçlar yeşildir.
Дере́вья зелёные.


кори́чневый = kahverengi

Kedi kahverengi.
Ко́шка кори́чневая.


зи́мний = kış

Soğuk kış günlerinden nefret ederim.
Ненави́жу холо́дные зи́мние дни.


осе́нний = sonbahar

Sonbahar havası değişkendir.
Осе́нняя пого́да переме́нчива.


ле́тний = yaz, yazlık

Yaz tatili bitti.
Ле́тние кани́кулы зако́нчились.


чуде́сный = olağanüstü

Sen olağanüstü bir adamsın.
Ты чуде́сный па́рень.


трудолюби́вый = çalışkan, azimli

Tom çok çalışkandır.
Том о́чень трудолюби́вый.


насто́йчивый = inatçı, ısrarcı, ısrarlı

O inatçıydı.
Он был насто́йчивый.


волну́ющий = heyecan verici


преле́стный = büyüleyici, çekici

Ne kadar büyüleyici çiçekler!
Таки́е преле́стные цветы́!


восприи́мчивый = duyarlı, hassas


поня́тливый = anlayışlı

Sen en anlayışlı kadınsın.
Ты са́мая поня́тливая же́нщина.


любе́зный = sevecen, güler yüzlü, nazik, kibar

O çok nazik bir kız.
Она́ о́чень любе́зная де́вушка.


учти́вый = nazik, kibar, saygılı

O akıllı, yakışıklı ve kibardır.
Он у́мный, краси́вый и учти́вый.


ве́рный = dürüst, güvenilir

Tom dürüsttür
Том ве́рный.


пре́данный = sadık, güvenilir, adanmış

Köpekler sadıktır.
Соба́ки пре́данные.


Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın