Rusça En Çok Kullanılan İlk 100 Fiil


Звони́ть, позвони́ть – Aramak, telefon etmek

Я тебе́ позвоню́.
Ben seni arayacağım.

Я могу́ позвони́ть тебе́ по́зже?
Seni daha sonra arayabilir miyim?

Я звони́ла Вам вчера́.
Ben dün sizi aradım.


Отвеча́ть, отве́тить – Cevap vermek, cevaplamak

Почему́ ты не отвеча́ешь?
Sen niçin cevap vermiyorsun?

Он не отве́тил на мой вопро́с.
O benim soruma cevap vermedi.


Рабо́тать – Çalışmak

Где́ вы рабо́таете?
Siz nerede çalışıyorsunuz?

Я рабо́тала весь день.
Ben bütün gün çalıştım.


Открыва́ть, откры́ть – Açmak

Откро́йте, пожа́луйста рот.
Lütfen ağzınızı açın.

Открыва́йте сейф!
Kasayı açın!


Закрыва́ть, закры́ть- Kapatmak

Почему́ ты не закрыва́ешь дверь?
Niçin sen kapıyı kapatmıyorsun?

Она́ закры́ла окно́.
O pencereyi kapattı.


Начина́ть, нача́ть – Başlamak

Заня́тие начнётся в 8:00.
Ders 8: 00’de başlıyor.

Мы уже́ на́чали.
Biz artık başladık.

Мы начнём.
Biz başlayacağız.


Посеща́ть, посети́ть, навеща́ть – Ziyaret etmek

Могу́ ли я тебя́ навести́ть?
Seni ziyaret edebilir miyim?

Мы сего́дня навести́ли мои́х роди́телей.
Biz bugün benim ailemi ziyaret ettik.

Тури́сты посеща́ют музе́й.
Turistler müzeyi ziyaret ediyorlar.


Получа́ть, получи́ть – Teslim almak, almak

Э́то лека́рство Вы смо́жете получи́ть в апте́ке.
Siz bu ilacı eczaneden alabilirsiniz.

Вы получи́ли моё письмо́?
Siz benim mektubumu aldınız mı?

Что получа́ет победи́тель?
Kazanan ne alıyor?


Остава́ться, оста́ться – Kalmak

Я сего́дня оста́нусь до́ма.
Ben bugün evde kalacağım.

Мы оста́лись до́ма одни́.
Biz evde yalnız kaldık.


Означа́ть, зна́чить – Anlamına gelmek

Что э́то зна́чит?
Bu ne anlama geliyor?
Bu ne demek?

Для меня́ э́то о́чень мно́го зна́чило.
Bu benim için çok fazla anlam taşıyordu.


Приглаша́ть, пригласи́ть – Davet etmek

Ты пригласи́шь её на день рожде́ния?
Sen onu doğum gününe davet edecek misin?

Я лишь хочу́ пригласи́ть тебя́ на ча́шку ко́фе.
Sadece bir fincan kahve içmeye davet etmek  istiyorum.

Они́ меня́ не пригласи́ли.
Onlar beni davet etmediler.


Покупа́ть, купи́ть – Satın almak

Мне ещё ну́жно закупи́ться на за́втра.
Ayrıca yarın için alışveriş yapmam gerekiyor.

Вы сего́дня покупа́ли на ры́нке?
Siz bugün pazarda alışveriş yaptınız mı?

Мы купи́ли маши́ну.
Biz araba satın aldık.


Объясня́ть, объясни́ть – Açıklamak

Ты мо́жешь мне э́то объясни́ть?
Sen bunu bana açıklayabilir misin?

Она́ мне всё объясни́ла.
O bana her şeyi açıkladı.


Объявля́ть, объяви́ть – Duyurmak, ilan etmek, takdim etmek

Объявля́ю вас му́жем и жено́й
Size karı ve kocayı takdim ediyorum.

Мы объяви́ли войну́.
Savaş ilan ettik.

Объяви́ли, что он трус.
Onun bir korkak olduğu duyuruldu.


Есть – Yemek yemek

Я не ем мя́со.
Ben et yemem (yemiyorum).

Он не ест мя́со.
O et yemez (yemiyor).

Я пое́ла.
Ben yedim.


Приноси́ть, принести́, привози́ть – Getirmek, götürmek, taşımak

Принеси́те мне, пожа́луйста, ещё оди́н ко́фе.
Bana bir kahve daha getirin, lütfen.

Я отвёз моего́ сы́на в шко́лу.
Ben oğlumu okula götürdüm.

Они́ приво́зят ткань из А́нглии.
Onlar İngiltere’den kumaş getiriyorlar.
Onlar İngiltere’den kumaş taşıyorlar.


Расска́зывать, рассказа́ть – Anlatmak

Мы должны́ вам ко́е-что рассказа́ть.
Bizim size bir şey anlatmamız gerekiyor.

Он мне всё рассказа́л.
O bana her şeyi anlattı.

Извиня́ть – Özür dilemek, affedersiniz!

Извини́те, пожа́луйста!
Affedersiniz!

Я извини́лась.
Ben özür diledim.


Лета́ть, лете́ть – Uçmak

Когда́ Вы полети́те в Герма́нию?
Siz Almanya’ya ne zaman uçacaksınız?

Про́шлым ле́том я лета́л в Ту́рцию.
Geçen yaz Türkiye’ye uçtum.


Е́хать, пое́хать – Gitmek

Я е́зжу на рабо́ту на маши́не.
Ben işe arabayla gidiyorum.

Ты пое́хала на авто́бусе?
Sen otobüsle mi gittin?


Ду́мать – Düşünmek

Тебе́ сле́дует ду́мать о своём бу́дущем.
Senin kendi geleceğini düşünmen gerekiyor.

Я ду́маю, Вы са́ми должны́ реши́ть э́ту пробле́му.
Bu sorunu kendiniz çözmeniz gerektiğini düşünüyorum.

Я так и ду́мала.
Ben de öyle düşünmüştüm.
Ben de aynı şekilde düşünmüştüm.


Спра́шивать, спроси́ть – Sormak

Я хочу́ у Вас ко́е-что спроси́ть.
Ben size bir şey sormak istiyorum.

Она́ спроси́ла, когда́ я смогу́ прийти́.
O ne zaman gelebileceğimi sordu.

Почему́ ты спра́шиваешь?
Neden soruyorsun?


За́втракать, поза́втракать – Kahvaltı yapmak

В воскресе́нье я люблю́ за́втракать в посте́ли.
Pazar günü yatakta kahvaltı yapmayı seviyorum.

Ты уже́ поза́втракал?
Sen artık kahvaltı yaptın mı?


Находи́ть, найти́ – Bulmak

Мы должны́ найти́ кварти́ру.
Biz bir daire bulmak zorundayız.

Посмотри́-ка что я нашла́ в шкафу́.
Bak, dolabın içinde ne buldum.

Я не нахожу́ нож.
Ben bıçağı (bulmuyorum) bulamıyorum.


Фотографи́ровать, сфотографи́ровать – Fotoğraf çekmek

Я люблю́ фотографи́ровать.
Ben fotoğraf çekmeyi severim.

Ты нас сфотографи́ровал?
Sen bizim fotoğrafımızı çektin mi?


Идти́, ходи́ть – Gitmek, gelmek, yürümek

К сожале́нию, мне пора́ идти́.
Üzgünüm, gitmem gerekiyor.

Я сего́дня ходи́ла за поку́пками.
Ben bugün alışverişe gittim.


Рабо́тать – Çalışmak

Свет не рабо́тает.
Işık çalışmıyor.

Всё срабо́тало?
Her şey çalıştı mı?
İşe yaradı mı?


Нра́виться, понра́виться – Beğenmek, hoşlanmak, hoşuna gitmek

Мне э́то нра́вится.
Bundan hoşlanıyorum. (Bunu seviyorum)

Э́то ви́део мне о́чень понра́вилось.
Bu videoyu çok beğendim.
Bu video çok hoşuma gitti.


Знать, узна́ть – Bilmek, tanımak

Вы зна́ете э́ту же́нщину?
Siz bu kadını tanıyor musunuz?

Я не зна́ла его́ ли́чно.
Ben onu şahsen tanımıyordum.

Е́сли бы я э́то зна́ла!
Eğer ben bunu bilseydim!


Гото́вить, пригото́вить, вари́ть – Pişirmek – yemek yapmak / yemek hazırlamak

Он уме́ет хорошо́ гото́вить.
O iyi yemek yapabiliyor.
O iyi yemek yapmayı biliyor.

Я свари́ла ко́фе.
Ben kahve yaptım.

Он пригото́вил за́втрак.
O kahvaltı hazırladı.


Чита́ть, прочита́ть – Okumak

Я люблю́ чита́ть кни́ги.
Ben kitap okumayı severim.

Ты прочита́л письмо́?
Sen mektubu okudun mu?


Ве́рить, пове́рить- İnanmak

Ты ве́рил в меня́?
Sen bana inandın mı?

Пове́рь мне.
Bana inan.

Я тебе́ пове́рил.
Ben sana inandım.


Жить – Yaşamak

Она́ живёт в Герма́нии.
O Almanya’da yaşıyor.

Где́ Вы жи́ли ра́ньше?
Siz daha öne nerede yaşıyordunuz?


Арендова́ть, снима́ть – Kiralamak, (tutmak ev, daire vb…)

Я снима́ю кварти́ру.
Ben bir daire kiralıyorum.
Ben bir daire tutuyorum.

Мы арендова́ли маши́ну.
Biz bir araba kiraladık.


Име́ть – Sahip olmak

Мы не име́ем вре́мени.
Zamanımız yok.
У нас нет вре́мени.
Vaktimiz yok.

У тебя́ была́ температу́ра?
Ateşin var mıydı?


Быть – Olmak

Вы́ло хо́лодно
Soğuktu (Soğuk oldu)

Не мо́жет быть!
Olamaz!

Хо́чешь быть бога́тым?
Zengin olmak ister misin?


Про́бовать, попро́бовать – Denemek

Попро́буй-ка!
Dene!

Вы уже́ э́то попро́бовали?
Siz bunu önceden denediniz mi?


Слы́шать, услы́шать – Duymak

Я не хочу́ бо́льше э́то слы́шать.
Artık bunu duymak istemiyorum.
Bunu daha fazla duymak istemiyorum.

Он услы́шал шум.
O gürültü duydu.

Он услы́шал крик.
O bir çığlık duydu.


Слу́шать, послу́шать – Dinlemek

Я слу́шала му́зыку.
Ben müzik dinliyordum.

Пожа́луйста, послу́шай.
Lütfen, dinle.

Послу́шайте себя́.
Kendinizi dinleyin.


Плани́ровать – Planlamak, plan yapmak

Мы должны́ всё о́чень хорошо́ сплани́ровать.
Biz her şeyi çok iyi planlamalıyız.

Ты уже́ что́-то заплани́ровал на выходны́е?
Hafta sonu için artık bir şey planladın mı?
Hafta sonu için artık bir plan yaptın mı?


Кури́ть, покури́ть – Dumanlı bir şey içmek, sigara içmek

Вы не про́тив, е́сли я закурю́?
Sigara içmemin mahsuru var mı?

Он кури́л мно́го лет.
O yıllarca sigara içti.


Говори́ть, сказа́ть – Konuşmak, söylemek, demek

Я должна́ тебе́ ко́е-что сказа́ть.
Sana bir şey söylemem gerekiyor.
Sana bir şey söylemem lazım.

Что она́ сказа́ла?
O ne söyledi?
O ne dedi?


Писа́ть, написа́ть – Yazmak

Он пи́шет мне ка́ждый день.
O bana her gün yazıyor.
O her gün bana yazıyor.

Я написа́л ей письмо́.
Ben ona mektup yazdım.


Дари́ть , подари́ть –  Vermek, hediye vermek, hediye etmek

Что ты пода́ришь мне на день рожде́ния?
Doğum günüm için bana ne hediye edeceksin?
Doğum günümde bana ne hediye vereceksin?

Она́ подари́ла мне де́ньги.
O bana para hediye verdi.


Игра́ть – 1-) Oynamak – 2-) Çalmak (bir enstrüman çalmak)

Де́ти игра́ют на у́лице.
Çocuklar sokakta oynuyorlar.

Же́нщина игра́ет на гита́ре.
Kadın gitar çalıyor.

Вы сего́дня игра́ли в ша́хматы?
Siz bugün satranç oynadınız mı?


Иска́ть, поиска́ть – Aramak

Ты что́-то и́щешь?
Sen bir şey mi arıyorsun?

Я иска́ла свой па́спорт.
Ben kendi pasaportumu arıyordum.

Он поиска́л ключ.
O anahtarı aradı.


Де́лать, сде́лать – Yapmak

Я де́лаю ви́део для YouTube.
Ben YouTube için video yapıyorum.

Что ты сего́дня де́лал?
Sen bugün ne yaptın?

Сде́лай мне одолже́ние.
Bana bir iyilik yap.

Она́ сде́лала соверше́нно пра́вильно.
O tamamen (tam olarak) doğru yaptı.


Пить, вы́пить – İçmek

Ты хо́чешь чего́-нибу́дь вы́пить?
İçecek bir şeyler ister misin?
Bir şey içmek ister misin?

Я вы́пила бока́л вина́.
Ben bir kadeh şarap içtim.

Мне хо́чется пить.
Su içmek istiyorum.


Зараба́тывать, зарабо́тать – Kazanmak

Я зараба́тываю 100 е́вро в ме́сяц.
Ben ayda 100 euro kazanıyorum.

Он зарабо́тал ку́чу де́нег.
O çok fazla para kazandı.


Заслужи́ть – Hak etmek

Ты э́то заслужи́л.
Sen bunu hak ettin.

Чем я э́то заслужи́л?
Ben bunu nasıl hak ettim?


Ждать – Beklemek

Подожди́ секу́нду / мину́ту!
Bir saniye / dakika bekle!

Вы жда́ли меня́?
Siz beni mi bekliyordunuz?


Зака́зывать, заказа́ть – Sipariş vermek, sipariş etmek

Я хоте́ла бы заказа́ть э́ту кни́гу.
Bu kitabı sipariş etmek istemiştim.
Bu kitabı sipariş etmek istiyorum.

Мы заказа́ли буты́лку вина́.
Biz bir şişe şarap sipariş ettik.
Biz bir şişe şarap siparişi verdik.


Нужда́ться – İhtiyaç duymak, ihtiyacı olmak

Ты в них не нужда́ешься.
Senin onlara ihtiyacın yok.

Я нужда́лся в э́том.
Benim buna ihtiyacım vardı.


Включа́ть, включи́ть – Açmak (elektrikli cihazlar), Dahil olmak

Ты мог бы включи́ть свет?
Işığı açabilir misin?

Что включа́ет за́втрак?
Kahvaltıya ne dahil?

Сто́имость включа́ет за́втрак?
Fiyata kahvaltı dahil mi?


Выключа́ть, вы́ключить – Kapatmak (elektrikli cihazlar) 

Она́ вы́ключила свой телефо́н.
O kendi telefonunu kapattı.


 

Дава́ть, дать  – Vermek

Я дам тебе́ свой но́мер.
Ben sana kendi telefonumu vereceğim.

Он дал мне шанс.
O bana bir şans verdi.

Мне нечего дать.
Benim verecek hiçbir şeyim yok.


Мыть, помы́ть – Yıkamak

Ты помы́ла о́кна?
Camları yıkadın mı?
Camları temizledin mi?

Иди́ помоги́ мыть посу́ду.
Git bulaşıkları yıkamaya yardım et.


Чи́стить, почи́стить – Temizlemek, diş fırçalamak

Мне ну́жно почи́стить зу́бы.
Dişlerimi fırçalamam lazım.

Я чи́щу зу́бы.
Ben dişlerimi fırçalıyorum.


Информи́ровать – Bilgi vermek

Я должна́ всех проинформи́ровать.
Herkesi bilgilendirmek zorundayım.

Она́ нас об э́том не проинформи́ровала.
O bize bu konuda hakkında bilgi vermedi.


Приходи́ть, приезжа́ть – Gelmek

Я ско́ро приду́.
Ben yakında geleceğim.

Он прие́хал на маши́не.
O arabayla geldi.


Спать – Uyumak

Вы спа́ли кре́пко.
Siz derin uyudunuz.

Пора́ спать.
Uyuma zamanı.
Uyku zamanı.
Uyku vakti.


Учи́ть, учи́ться – Öğrenmek, öğretmek

Я ка́ждый день учу́ неме́цкий язы́к.
Ben her gün Almanca öğreniyorum.

Она́ о́чень бы́стро научи́лась говори́ть.
O çok hızlı konuşmayı öğrendi.


Брать, взять – Almak

Сейча́с же возьми́ свои́ слова́ наза́д.
Hemen şimdi sözlerini geri al.

Я взяла́ своего́ ребёнка из коля́ски.
Bebeğimi bebek arabasından aldım.

Бери́ како́е хо́чешь.
İstediğin birini al.
Hangisini istiyorsan al.


Паркова́ть, паркова́ться – Park etmek

Здесь нельзя́ паркова́ться.
Burada park yapılmaz.

Вы припаркова́ли Ва́шу маши́ну за до́мом?
Siz arabanızı evin arkasına mı park ettiniz?


Путеше́ствовать – Seyahat etmek

Ты лю́бишь путеше́ствовать на по́езде?
Sen trenle seyahat etmeyi sever misin?

Я путеше́ствовала одна́.
Ben yalnız seyahat ettim.


Жить, прожива́ть – Yaşamak

Где́ Вы прожива́ете?
Nerede yaşıyorsunuz?

Я жила́ в Москве́.
Ben Moskova’da yaşadım.


Ремонти́ровать Tamir etmek, onarmak

Вы смо́жете отремонти́ровать мой велосипе́д?
Bisikletimi tamir edebilir misiniz?

Он отремонти́ровал свою́ маши́ну.
O kendi arabasını tamir ettirdi.


Ви́деть, уви́деть – Görmek

Ты меня́ ви́дишь?
Sen beni görüyor musun?

Я ещё ни ра́зу не ви́дела э́ти ту́фли.
Bu ayakkabıları daha önce hiç görmedim.

Её тру́дно уви́деть.
Onu görmek zordur.


Танцева́ть – Dans etmek

Он не уме́ет танцева́ть.
O dans edemez.
O dans etmeyi bilmiyor.

Ты танцева́л на столе́?
Masanın üzerinde mi dans ettin?


Пла́вать – Yüzmek

Он уме́ет хорошо́ пла́вать.
O iyi yüzer.
O iyi yüzmesini biliyor.

Я ра́ньше мно́го пла́вала.
Önceden çok fazla yüzerdim.


Говори́ть, разгова́ривать – Konuşmak

Дава́й поговори́м об э́том.
Bunun hakkında konuşalım.

Мы часа́ми разгова́ривали.
Biz saatlerce konuştuk.

Я могу́ поговори́ть с тобо́й мину́ту?
Seninle bir dakika konuşabilir miyim?

Я о́чень хорошо́ говори́л по-неме́цки.
Ben çok iyi Almanca konuştum.


Изуча́ть, изучи́ть – Ders çalışmak, okumak (eğitim görmek)

Я изуча́ю медици́ну.
Ben tıp okuyorum.
Ben tıp eğitimi alıyorum.

Ты обуча́лся в Стамбуле?
Sen İstanbul’da mı okudun?
Sen İstanbul’da mı eğitim aldın?


Помога́ть, помо́чь – Yardım etmek

Вы могли́ бы мне помо́чь?
Bana yardım edebilir misiniz?

Она́ помогла́ мне по хозя́йству.
O bana ev işlerinde yardım etti.


Говори́ть по телефо́ну – Telefonda konuşmak

Я то́лько что говори́ла по телефо́ну.
Ben az önce telefonla konuştum.


Открыва́ть, откры́ть – Açmak

Ты мо́жешь откры́ть э́ту буты́лку?
Sen bu şişeyi açabilir misin?

Открыва́йте пане́ль.
Paneli açın.

Откро́й люк.
Kapağı aç.


Закрыва́ть, закры́ть, закрыва́ться – Kapatmak, kapanmak

Суперма́ркет закрыва́ется в 20 часо́в.
Süpermarket saat 8:00 de kapanır.

Ты закры́л дверь?
Sen kapıyı kapattın mı?


Брони́ровать – Ayırtmak

Пожа́луйста, могли́ бы вы заброни́ровать для нас два ме́ста?
Bizim için iki kişilik yer ayırır mısınız lütfen?

Я заброни́ровала ко́мнату на двои́х.
Ben iki kişilik oda ayırttım.


Резерви́ровать – Rezervasyon yapmak

Я хочу́ зарезерви́ровать сидя́чее ме́сто.
Oturma yeri rezervasyon yapmak istiyorum.

Мы зарезерви́ровали сто́лик.
Biz bir masa rezervasyonu yaptık.


Понима́ть, поня́ть – Anlamak

Вы мо́жете меня́ поня́ть?
Beni anlayabiliyor musunuz?

Я всё поняла́.
Ben her şeyi anladım.

Ты понима́ешь?
Sen anlıyor musun?


Идти́ гуля́ть – Yürüyüşe gitmek, yürüyüşe çıkmak

Мы ча́сто хо́дим гуля́ть.
Biz sık sık yürüyüşe çıkarız.

Он гуля́л в па́рке.
O parkta yürüdü.


Продава́ть, прода́ть – Satmak

Они́ должны́ прода́ть свой дом.
Onlar kendi evini satmak zorundalar.

Вы уже́ про́дали э́то пла́тье?
Siz bu elbiseyi artık sattınız mı?

Она́ продава́ла откры́тки.
O kartpostal satıyordu.


Забыва́ть, забы́ть – Unutmak

Почему́ ты всегда́ забыва́ешь свой паро́ль?
Niçin sen şifreni her zaman unutuyorsun?

Я забы́ла его́ и́мя.
Ben onun adını (ismini) unuttum.

Ты забы́л?
Sen unuttun mu?


Люби́ть, полюби́ть – Sevmek

Я всегда́ бу́ду тебя́ люби́ть.
Ben her zaman seni seveceğim.

Ты люби́л то́лько свои́ де́ньги.
Sen sadece kendi paralarını sevdin.

Он э́то полю́бит.
O bunu sevecek.


Стоя́ть, постоя́ть – Ayakta durmak

Авто́бус стоя́л на остано́вке.
Otobüs otobüs durağında durdu.

Посто́й, не уходи́!
Dur, gitme!


Лежа́ть – Uzanmak – yatmak

Он лежа́л в крова́ти.
O yatakta uzanıyordu.
O yatağa uzandı.

Он лежа́л на траве́.
O çimlerin üzerinde uzanıyordu.

Ста́вить, поста́вить – Koymak (dik pozisyonda)

Вон туда́ мы поста́вим кни́жную по́лку.
İşte şuraya bir kitaplık koyarız.

Вы поста́вили ча́шки в шкаф?
Siz fincanları dolaba mı koydunuz?

Не ставь ничего́ на коро́бку.
Kutunun üzerine hiçbir şey koyma.


Класть, положи́ть – Koymak (yatay pozisyonda)

Положи́те кни́гу на стол!
Kitabı masanın üzerine koyun!

Я положи́ла газе́ту на пол.
Ben gazeteyi yere koydum.

Переста́нь класть ло́кти на стол.
Dirseklerinizi masaya koymayı bırakın.


Пока́зывать, показа́ть – Göstermek

Пожа́луйста, не могли́ бы вы показа́ть мне доро́гу?
Lütfen bana yolu gösterebilir misiniz?

Они́ показа́ли мне кварти́ру.
Onlar bana daireyi gösterdiler.


Подпи́сывать – İmzalamak

Вам ну́жно расписа́ться здесь.
Burayı imzalamanız gerekiyor.

Она́ всё подписа́ла.
O her şeyi imzaladı.

Ты его́ подпи́сывал?
Sen onu imzaladın mı?


Входи́ть, выходи́ть (о тра́нспорте) – Binmek, inmek (taşıtlara)

Где́ я до́лжен вы́йти?
Nerede inmeliyim?
Nerede inmem gerekiyor?

Он не сел в маши́ну.
O arabaya binmedi.
(O arabaya oturmadı)


Интересова́ть – İlgilendirmek, İlgisini çekmek

Э́то меня́ не интересу́ет.
Bu beni ilgilendirmiyor.

Э́то предложе́ние меня́ заинтересова́ло.
Bu teklif ilgimi çekti.


Приноси́ть, принести́ – Getirmek

Она́ принесла́ па́рочку буты́лок из подва́ла.
O bodrumdan birkaç şişe getirdi.

Приноси́ фотоаппара́т.
Kamera getir.

Пода́рок приноси́ть необяза́тельно.
Hediye getirmek gerekli değil.


Забира́ть, забра́ть – Almak

Когда́ я смогу́ забра́ть у тебя́ мои́ ве́щи?
Eşyalarımı senden ne zaman alabilirim?

Ты забра́л дете́й?
Sen çocukları aldın mı?


Повторя́ть, повтори́ть? – Tekrar etmek, tekrarlamak

Пожа́луйста, могли́ бы вы э́то повтори́ть?
Lütfen tekrar edebilir misiniz?

Я повтори́ла свой вопро́с.
Ben kendi sorumu tekrarladım.


Плати́ть, опла́чивать – Ödemek

Как Вы хоте́ли бы оплати́ть?
Nasıl ödemek isterdiniz?
Nasıl ödemek istiyorsunuz?

Кто пла́тит?
Kim ödüyor?

Мы пла́тим.
Biz ödüyoruz.


Отправля́ть, посыла́ть – Göndermek, yollamak

Я хочу́ отпра́вить мое́й подру́ге письмо́.
Kız arkadaşıma mektup göndermek istiyorum.

Он отпра́вил мно́го цвето́в.
O bir sürü çiçek yolladı (gönderdi).

Он посыла́ет факс.
O faks gönderiyor.


Встреча́ть, встре́тить – Karşılaşmak, buluşmak, görüşmek, tanışmak

Я встреча́юсь в го́роде с одни́м колле́гой.
Şehirde bir meslektaşımla buluşuyorum.

Мы встре́тились ве́чером.
Biz akşamleyin buluştuk (görüştük).

Мы уже́ встреча́лись?
Biz daha önce tanıştık mı?

Bir cevap yazın