Rusça Duygu İfadeleri

Bu dersimizde, sevincimizi, korkumuzu, endişemizi, nefretimizi, öfkemizi Rusça nasıl ifade ederiz, bunları öğreneceğiz.


Neşe ve mutluluk

– ра́дость – sevinç, zevk
– ра́доваться – sevinmek
– сча́стье – mutluluk
– быть счастли́вым – mutlu olmak
– быть дово́льным – memnun olmak
– удово́льствие – zevk

Он обра́довался, уви́дев тебя́.
O seni görünce sevindi.

Она́ позабы́ла себя́ от ра́дости.
O sevinçten kendini unuttu.

Я о́чень дово́лен, что всё так получи́лось.
Her şeyin bu şekilde olmasından çok memnunum.

Хо́чешь быть счастли́вым, будь им!
Mutlu olmak istiyorsan, öyle ol!

Мы получи́ли настоя́щее удово́льствие от обще́ния с ним.
Onunla iletişim kurmanın gerçek zevkini yaşıyoruz.

Üzüntü ve ağlama

– слёзы – gözyaşları
– пла́кать – ağlamak
– гру́сть – üzüntü, hüzün, keder
– грусти́ть – üzüntülü olmak, üzgün olmak, kederli olmak
– расстра́иваться – üzülmek

Она́ так расстро́илась, что да́же запла́кала.
O kadar çok üzüldü ki, ağladı bile.

Слеза́ми го́рю не помо́жешь.
Keder gözyaşları yardımcı olmayacak.

Переста́нь пла́кать. Вот, возьми́ плато́к и вы́три слёзы.
Ağlamayı kes. İşte bir mendil al ve gözyaşlarını kurula.

Не грусти́, мы что-нибу́дь приду́маем.
Üzülme, biz bir şeyler düşüneceğiz.

Endişe ve kaygı

– беспоко́йство – kaygı, endişe
– беспоко́иться – endişelenmek, merak etmek
– волнова́ться – endişelenmek
– пережива́ть – endişelenmek, meraklanmak
– трево́га – huzursuzluk, kaygı, endişe
– трево́житься – endişelenmek, endişe duymak

Обо мне́ не беспоко́йтесь, я в поря́дке.
Benim için endişelenme, ben iyiyim.

Им вдруг неожи́данно овладе́ло беспоко́йство и он на́чал ходи́ть по ко́мнате из стороны́ в сто́рону.
Aniden endişeye kapıldı ve odanın içinde bir yandan diğer yana yürümeye başladı.

Волне́ние пе́ред выступле́нием слу́жит для того́, что́бы привести́ те́ло в повы́шенную гото́вность к рабо́те.
Sunum öncesi heyecan, bedeni çalışmaya daha fazla hazır hale getirmeye hizmet eder.

Я так за вас волну́юсь, будьте осторо́жны!
Senin için çok endişeliyim, dikkatli ol!
Senin için çok endişe ediyorum, dikkatli ol!

Не на́до трево́житься по пустяка́м.
Önemsiz şeyler için endişelenmeye gerek yok.

О́коло 20% пожилы́х люде́й испы́тывают трево́гу и беспоко́йство на постоя́нной осно́ве.
Yaşlıların yaklaşık olarak % 20’si genel olarak endişe ve kaygı yaşar.

Она́ тяжело́ пережива́ла э́тот разры́в.
O bu ayrılığı çok ağır yaşadı.

Öfke ve hiddet

– злость – öfke
– зли́ться – sinirlenmek, kızmak
– я́рость – öfke, kızgınlık, hiddet
– гнев – öfke, kızgınlık
– выходи́ть из себя́ – sinirlenmek, kontrolünü kaybetmek, kontrolden çıkmak

Он зли́тся на меня́ и́з-за ка́ждой ме́лочи.
O her küçük şeyden dolayı bana kızıyor.

Уви́дев что происхо́дит, он пря́мо вы́шел из себя́, стал крича́ть и чуть ли не бро́сился на нас с кулака́ми.
Neler olduğunu görünce kontrolden çıktı, bağırmaya başladı ve neredeyse bize yumruk atacaktı.

Гнев возника́ет как результа́т неудовлетворённых жела́ний.
Öfke, yerine getirilmeyen arzular sonucu ortaya çıkar.

Поговори́те со свои́м ребёнком, когда́ он успоко́ится, помоги́те ему́ поня́ть причи́ну его́ я́рости и попыта́йтесь научи́ть его́ справля́ться с ней.
Çocuğunuz sakinleştiğinde onunla konuşun, öfkesinin nedenini anlamasına yardımcı olun ve onunla nasıl başa çıkacağını öğretmeye çalışın.

Он про́сто помеша́лся от зло́сти.
O sadece öfkeden delirmişti.

Меня́ берёт така́я злость, когда́ я об э́том ду́маю.
Bunun hakkında düşündüğümde öfke beni teslim alıyor.

Şüphe ve belirsizlik

– сомне́ние – şüphe
– сомнева́ться – şüphelenmek
– неувере́нность – belirsizlik, emin olmamak
– быть неувере́нным – belirsiz olmak, emin olmamak

На его́ лице́ отрази́лось сомне́ние.
Onun yüzünde şüphe belirdi.

Он всегда́ и во всём сомнева́ется.
O her zaman her şeyden şüphe eder.

Она́ держа́лась ско́ванно и вы́глядела неуве́ренно.
O kaskatı oldu ve kendinden emin görünmüyordu.

Korku

– страх – korku
– испу́г – ürkme, korkma
– испуга́ться – korkmak
– боя́ться – korkmak, ürkmek

Страх скова́л всё его́ те́ло.
Korku onun tüm vücudunu sardı.

От си́льного испу́га мо́гут поседе́ть во́лосы.
Güçlü bir korku, saçları beyazlatabilir.

Кома́нда не испуга́лась тру́дностей и довела́ прое́кт до конца́.
Ekip zorluklardan korkmadı ve projeyi sonuna kadar yaptı.

Он тако́й трус, всегда́ и всего́ бои́тся.
O kadar korkak ki, her zaman her şeyden korkuyor.

Üzüntü

– грусть – üzüntü
– грусти́ть – üzgün olmak, üzülmek
– печа́ль – üzüntü, hüzün
– печа́литься – üzüntülü olmak, hüzünlü olmak

С тех пор, как он уе́хал, его́ переполня́ла грусть и тоска́ по до́му.
O ayrıldığından beri içini üzüntü ve yuva hasreti (özlemi) kaplamıştı.

Ну что ты грусти́шь? Не грусти́!
Ne oldu, üzülüyor musun? Üzülme!

Он не обнару́живал никаки́х при́знаков трево́ги и́ли печа́ли.
O herhangi bir endişe ya da üzüntü belirtisi göstermedi.

Не сто́ит печа́литься по пустяка́м!
Önemsiz şeyler için üzülmeye değmez.

Heyecan ve zevk

– восто́рг – zevk, keyif, haz, sevinç
– приходи́ть в восто́рг – zevk almak, keyiflenmek, haz almak, sevinmek
– восторга́ться – hayran olmak, hayran kalmak, büyülenmek
– возбужде́ние – etkilenmek, hayranlık

Он был вне себя́ от восто́рга.
O zevkten kendinde değildi.
(O zevkten kendini kaybetti)

Де́ти пришли́ в по́лный восто́рг от пода́рков.
Çocuklar hediyelerle büyülendi.

Она́ никогда́ не перестава́ла восторга́ться его́ тала́нтом.
O onun yeteneğine hayran olmaktan asla vazgeçmedi.

Услы́шав но́вости, все пришли́ в ра́достное возбужде́ние.
Haberleri duyan herkes neşeli bir heyecan yaşadı.

Sakinlik, Rahatlama

– споко́йствие – sakinlik, huzur
– успока́иваться – rahatlamak, sakinleşmek
– умиротворе́ние – gevşeme, huzur duyma

Пожа́луйста, сохраня́йте споко́йствие!
Lütfen sakinliğinizi koruyun!

Че́рез полчаса́ она́ успоко́илась и усну́ла.
Yarım saat sonra sakinleşti ve uykuya daldı. (uykuya dalmak, uyumak)

Наконе́ц в его́ душе́ посели́лись гармо́ния и умиротворе́ние.
Nihayet onun ruhuna uyum ve huzur yerleşti.

Bir cevap yazın