Rusça Dersleri – Çeşitli Kişilik Sıfatları


Çeşitli Kişilik Sıfatları
Черты характера человека

хра́брый

cesur, yürekli, gözü kara

Вы о́чень хра́брый челове́к.
Sen çok cesur birisin

Все э́ти хра́брые заявле́ния нельзя́ слу́шать без ске́псиса.
Tüm bu cesur ifadeler şüpheci yaklaşım olmaksızın dinlenilemez.


си́ла во́ли

iradeli, irade gücü

У тебя́ потряса́ющая си́ла во́ли.
Muazzam bir irade gücün var.

Он зна́ет, что э́то разруша́ет его́ здоро́вье, но бро́сить не хвата́ет си́лы во́ли.
O bunun sağlığını mahvettiğini biliyor ama bırakma iradesine sahip değil.


аза́ртный

kumarbaz, bağımlı

Он име́ет пристра́стие к алкого́лю и аза́ртным и́грам.
Onun alkol ve kumar bağımlılığı var.

А я и не зна́ла, что ты тако́й аза́ртный.
Ve ben senin bu kadar bağımlı biri olduğunu bilmiyordum.


дура́читься

dalga geçmek, alay etmek

Бу́дешь дура́читься, оста́нешься без рабо́ты.
Eğer dalga geçersen, işsiz kalırsın.

Они́ весели́лись, дура́чились и соверше́нно не спеши́ли домо́й.
Eğlendiler, dalga geçtiler ve eve gitmek için hiç aceleleri yoktu.


любопы́тный

meraklı

Он о́чень любопы́тный ма́льчик.
O çok meraklı bir çocuk.

Мы провели́ небольшо́й экспериме́нт с любопы́тными результа́тами.
Meraklı sonuç beklentileri ile küçük bir deney yaptık.


ро́бкий

ürkek, çekingen, utangaç

Он о́чень ро́бкий – никогда́ не заговори́т пе́рвым.
O çok çekingen birisi, asla ilk başta konuşmayacak.

Он предпри́нял ро́бкую попы́тку прибли́зиться к соба́ке.
Köpeğe yaklaşmak için ürkek bir girişimde bulundu.


сме́лый

cesur, yürekli

Э́то был сме́лый посту́пок.
Bu cesur bir hareketti.

Результа́т превзошёл на́ши са́мые сме́лые ожида́ния.
Sonuç, en uç beklentilerimizi aştı.


рассе́янный

dalgın

Како́й же ты рассе́янный!
Ne kadar dalgınsın!

Он бро́сил на неё рассе́янный взгляд.
O ona dikkati dağılmış bir şekilde bakış attı.


безала́берность

dikkatsizlik, ihmalkârlık

Руково́дство заво́да допусти́ло вопию́щую безала́берность и подве́ргло опа́сности жи́зни сотру́дников.
Fabrika yönetimi apaçık bir dikkatsizlik gösterdi ve çalışanların hayatlarını tehlikeye attı.

Води́тельская безала́берность в э́том ме́сяце бьёт все реко́рды, – заяви́ли сотру́дники ДПС.
Trafik polisi, bu ay sürücü ihmalkarlığının rekor düzeye çıktığını söyledi.


подозри́тельный

şüpheli

Мы не заме́тили ничего́ подозри́тельного.
Şüpheli bir şey fark etmedik.

Гра́ждане прояви́ли бди́тельность и сообщи́ли в поли́цию о подозри́тельном паке́те на ста́нции метро́.
Vatandaşlar tedbirli hareket ederek, metro istasyonunda şüpheli bir paket olduğunu polise bildirdi.


бди́тельность

ihtiyat, tedbir, dikkat

Он рассла́бился и потеря́л бди́тельность.
O rahatladı ve dikkatini kaybetti.

Моше́нники усыпи́ли его́ бди́тельность свои́ми хоро́шими мане́рами.
Dolandırıcılar, tutarlı tavırlarıyla onun dikkatini dağıttılar.


уве́ренность

emin olmak

Я была́ в по́лной уве́ренности, что всё в поря́дке.
Her şeyin yolunda olduğundan kesinlikle emindim.

Ему́ недостаёт уве́ренности в себе́.
Onun kendine güveni yok.


скупо́й

cimri

Скупо́й пла́тит два́жды.
Cimri iki kez öder.

Он всегда́ был скупы́м на слова́.
O kelimelerde her zaman cimri davranırdı.


хи́трый

kurnaz, sinsi

Э́то де́ло не хи́трое.
Bu zor bir iş değil (Bu kurnaz bir iş değil).

На его́ лице́ мелькну́ла хи́трая улы́бка.
Onun yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi.


злой

kızgın, sinirli, asabi

Осторо́жно, зла́я соба́ка!
Dikkat et, kızgın bir köpek!

Почему́ ты всегда́ тако́й злой?
Neden hep bu kadar kızgınsın? (Niçin her zaman sinirlisin?)


со́весть

vicdan

Име́йте со́весть!
Vicdanlı olun!

Он привы́к поступа́ть по со́вести.
O vicdanlı bir şekilde davranmaya alışkandır.


угрю́мый

suratsız, asık suratlı, kasvetli, somurtkan

Ты почему́ тако́й угрю́мый сего́дня?
Bugün neden bu kadar asık suratlısın?

Он с угрю́мым ви́дом броди́л по у́лицам го́рода.
O asık bir suratla şehrin sokaklarında dolaştı.


че́стный

adil, dürüst, doğru

Он поря́дочный и че́стный челове́к.
O namuslu ve dürüst bir insandır.

Че́стные лю́ди в поли́тику не иду́т обы́чно.
Dürüst insanlar genellikle siyasete gitmezler.


ще́дрый

cömert, eli açık

Он о́чень ще́дрый, никогда́ не жале́ет де́нег на друзе́й.
O çok cömerttir, arkadaşlarına karşı asla parayı esirgemez.

Э́то был о́чень ще́дрый жест с твое́й стороны́.
Bu sizin tarafınızdan yapılan çok cömert bir jestti.


приве́тливый

nazik, kibar, içten, samimi, cana yakın

Он встре́тил нас приве́тливым взгля́дом.
O bizi samimi (içten) bir bakışla karşıladı.

Каки́е приве́тливые у тебя́ сосе́ди.
Ne kadar cana yakın komşuların var.


жа́дный

açgözlü

Не будь таки́м жа́дным, подели́сь с друзья́ми!
Bu kadar açgözlü olmayın, arkadaşlarınızla paylaşın!

Он всегда́ был жа́дным до де́нег.
Her zaman para konusunda açgözlüydü.


до́брый

iyi, güzel, doğru, dürüst

До́брые лю́ди помогли́ нам всё устро́ить.
İyi insanlar her şeyi düzenlememize yardımcı oldular.

У неё бы́ли до́брые глаза́.
Onun iyi (güvenilir) gözleri vardı.


мни́тельный

şüpheci

Он всегда́ был чрезвыча́йно мни́тельным и оби́дчивым.
O her zaman aşırı derecede şüpheci ve alıngandı.

У неё о́чень мни́тельный хара́ктер.
Onun çok şüpheci bir kişiliği vardır.


глу́пость

aptalca,, aptallık, saçma sapan, saçmalık

Не болта́й глу́постей!
Saçma sapan konuşma!

Мне ка́жется, я сде́лала большу́ю глу́пость.
Bana öyle geliyor ki, büyük bir saçmalık yaptım.

Bir cevap yazın