Niçin İnsanlar Bağırarak Konuşurlar?

Оди́н раз Учи́тель спроси́л у свои́х ученико́в:
– Почему́, когда́ лю́ди ссо́рятся, они́ крича́т?
– Потому́, что теря́ют споко́йствие,- сказа́л оди́н.
– Но заче́м же крича́ть, е́сли друго́й челове́к нахо́диться с тобо́й ря́дом? – спроси́л Учи́тель. – Нельзя́ с ним говори́ть ти́хо? Заче́м крича́ть, е́сли ты рассе́ржен?

Ученики́ предлага́ли свои́ отве́ты, но ни оди́н из них не устро́ил Учи́теля. В конце́ концо́в он объясни́л:
– Когда́ лю́ди недово́льны друг дру́гом и ссо́рятся, их сердца́ отдаля́ются. Для того́ что́бы покры́ть э́то расстоя́ние и услы́шать друг дру́га, им прихо́дится крича́ть. Чем сильне́е они́ се́рдятся, тем гро́мче крича́т.

– А что происхо́дит, когда́ лю́ди влюбля́ются? Они́ не крича́т, напро́тив, говоря́т ти́хо. Потому́, что их сердца́ нахо́дятся о́чень бли́зко, и расстоя́ние ме́жду ни́ми совсе́м ма́ленькое. А когда́ влюбля́ются ещё сильне́е, что происхо́дит? – продолжа́л Учи́тель. – Не говоря́т, а то́лько перешёптываются и стано́вятся ещё бли́же в свое́й любви́.

В конце́ да́же перешёптывание стано́вится им не ну́жно. Они́ то́лько смо́трят друг на дру́га и всё понима́ют без слов. Тако́е быва́ет, когда́ ря́дом дво́е лю́бящих люде́й.
Так вот, когда́ спо́рите, не позволя́йте ва́шим сердца́м отдаля́ться друг от дру́га, не произноси́те слов, кото́рые ещё бо́льше увели́чивает расстоя́ние ме́жду ва́ми.
Потому́ что мо́жет прийти́ день, когда́ расстоя́ние ста́нет так велико́, что вы не найдёте обра́тного пути́.

Bir gün öğretmen öğrencilerine sordu:
– Neden insanlar kavga ettikleri zaman bağırırlar?
– Çünkü sakinliklerini kaybederler dedi içlerinden bir öğrenci.
– Tamam ama neden başka birisi sana yakın olduğunda bağırılır ki – diye sordu öğretmen.
Onunla sessiz konuşamaz mısın? Niçin kızgınsan bağırırsın?

Öğrenciler cevaplarını sundular ama hiç bir cevap öğretmeni ikna etmedi. O sonunda cevap verdi.
– İnsanlar birbirlerine dargın olduklarında tartıştıkları zaman kalpleri uzaklaşır. Bu mesafeyi kapatmak ve birbirlerini duymak için çığlık atmak zorunda kalırlar. Ne kadar çok sinirlenirse o kadar yüksek sesle bağırırlar.

– Ve insanlar aşık olduğunda ne olur? Onlar bağırmazlar aksine sessizce konuşurlar. Çünkü kalpleri çok yakındır ve aralarında mesafe çok azdır. Peki birbirlerini seven aşıklar daha derin sevdiklerinde ne olur? – Öğretmen devam etti:
– O zaman konuşmazlar sadece aralarında fısıldayarak konuşurlar ve aşklarında birbirlerine daha çok yaklaşırlar.
Sonunda fısıldama bile gereksiz hale gelir. Onlar sadece birbirlerine bakarlar ve kelimelere ihtiyaç olmadan her şeyi anlarlar. İki seven insan olduğunda bu durum gerçekleşir.

Öyleyse tartıştığınız zaman kalplerinizin uzaklaşmasına izin vermeyin, aranızdaki mesafeyi daha fazla açan kelimeler kullanmayın. Çünkü bir gün mesafe o kadar uzak hale gelebilir  ki artık geri dönüş yolunu bulamayabilirsiniz.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.