Gereklilik Kipi


Bu dersimizde Rus dilinde gereklilik kipi kullanımını öğreneceğiz. Konuyu örnek cümlelerle daha hızlı ve kalıcı öğreneceğinizi düşünüyorum.


Öncelikle Rus dilinde ”meli, malı” yani gereklilik belirten kelimeleri öğrenelim;

  • eril cins için: до́лжен
  • dişil cins için: должна́
  • orta cins için: должно́
  • çoğul cins için: должны́

yardımcı kelimeleri kullanılır. Şimdi bu yardımcı kelimelerin nasıl kullanıldığını cümle örnekleri ile öğrenelim.

Gereklilik Kipi
Долженствовательное наклонение

Ben bugün bu işi bitirmeliyim.
Сего́дня я до́лжен зако́нчить э́ту рабо́ту.


Sen gitmelisin.
Ты до́лжен уйти́.


Yarın akşam sen erken yatmalısın.
За́втра ве́чером ты до́лжен пора́ньше лечь.


Ne kadar ödemeliyim? (borç anlamında)
Ско́лько я до́лжен?


Hayatta ne olursa olsun, biz her zaman gülmeliyiz.
Что бы не произошло́ в жи́зни, мы всегда́ должны́ улыба́ться.


O gitmeli.
Он до́лжен е́хать.


Başlamalısın.
Ты до́лжен нача́ть!


Bugün işten sonra bize gelmelisin.
Сего́дня по́сле рабо́ты ты до́лжен прийти́ к нам.


Ölmelisin.
Ты до́лжен умере́ть.


Her akşam gezmeliyiz.
Ка́ждый ве́чер мы должны́ гуля́ть.


Kazanmalısın.
Ты до́лжен победи́ть.


Sabah erken kalkmamalıyım çünkü çalışmıyorum.
Я не должна́ просыпа́ться за́втра у́тром, так как не рабо́таю.


Denemeliyim.
Я до́лжен попро́бовать.


Sen üniversiteye gelmemelisin çünkü bütün sınavları verdin.
Ты не до́лжен (обя́зан) приходи́ть в университе́т, так как уже́ сдал все экза́мены.


Saati tamir ettirmeliyim.
Я до́лжен почини́ть часы́.


Akşam geç yatmamalısın.
Ты не до́лжен по́здно ложи́ться спать.


Onlar bu şarkıyı söylemeli mi?
Они́ должны́ спеть э́ту пе́сню?


Sen daha çok çalışmalısın.
Ты до́лжен бо́льше рабо́тать.


Biz bugün görüşmeli miyiz?
Мы сего́дня должны́ уви́деться?


Eğlenceli olmalı.
Должно́ быть ве́село.


Söylediğin filme bakmalı mıyım?
Я должна́ (обя́зана) посмотре́ть фильм, про кото́рый ты говори́л?


Biz oturmalıyız.
Мы должны́ сесть.


Ben beklemeli miyim?
Я до́лжен ждать?


Biz bu ödevleri yapmalı mıyız?
Мы должны́ сде́лать э́ти зада́ния?


Gösteri devam etmeli.
Шоу должно́ продолжа́ться.


Ben babaannemi ziyaret etmeli miyim?
Я должна́ посети́ть ба́бушку?


Bugün o çok sıkıntılı, onunla konuşmalısın.
Сего́дня он си́льно обеспоко́ен, тебе́ ну́жно поговори́ть с ним.


Biz konuşmalıyız.
Мы должны́ говори́ть.


Siz gidin, ben oğlumu beklemeliyim.
Ступа́йте, я до́лжен дожда́ться сы́на.


Biz cevap vermeliyiz.
Мы должны́ отве́тить.


Bugün bu işi bitirmeliyim.
Сего́дня я до́лжен зако́нчить э́ту рабо́ту.


Sen dövüşmelisin.
Ты должна́ боро́ться.


Durum çok kötü, hemen konuşmalıyız.
Ситуа́ция о́чень неприя́тная, мы должны́ сейча́с же поговори́ть.


Siz yardım etmelisiniz.
Вы должны́ помо́чь.


Sen akşam geç yatmamalısın.
Ты не до́лжен по́здно ложи́ться спать.


Oyunlar devam etmeli.
И́гры должны́ продолжа́ться.


Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız.
Мы должны́ чи́стить зу́бы по́сле еды́.


Arkadaşlarınla kavga etmemelisin.
Ты не до́лжен ссо́риться с друзья́ми.


Bu yeterli olmalı.
Э́того должно́ хвати́ть.


Yarına kadar bu kitabı okumalıyım.
Я должна́ про́чить до за́втра э́ту кни́гу.


Biz kutlamalıyız.
Мы должны́ пра́здновать.


Dersten önce televizyon seyretmemelisin.
Ты не до́лжен смотре́ть телеви́зор до заня́тий.


Sen rahatlamalısın.
Ты должна́ рассла́биться.


Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız.
Мы должны́ помы́ть ру́ки пе́ред едо́й.


Biz beklemeliyiz.
Мы должны́ ждать.


Üniversiteye girmek için çok çalışmalıyım.
Для того́ что́бы поступи́ть в университе́т, я до́лжен мно́го занима́ться.


Biz saldırmalıyız.
Мы должны́ атакова́ть.


Arkadaşıma söz verdim, randevuya geç kalamam.
Я дал дру́гу сло́во, я не до́лжен опозда́ть на встре́чу!


İnsanlar yıkanmalıdır.
Лю́ди должны́ мы́ться.


Annem üç saat önce uçağa bindi, şimdi otelde olmalı.
Моя́ ма́ма три часа́ наза́д се́ла в самолёт. Сейча́с она́, должна́ быть, в оте́ле.


Biz başlamalı mıyız?
Мы должны́ нача́ть?


Biz devam etmeli miyiz?
Мы должны́ продолжа́ть?


Sporcular oyunu kuralına göre oynamalı.
Спортсме́ны должны́ игра́ть согла́сно пра́вилам игры́.

Ben özür dilemeliyim.
Я должна́ извини́ться.

Hastanede yüksek sesle konuşmamalıyız.
Мы не должны́ гро́мко разгова́ривать в больни́це.


Biz giyinmeliyiz.
Мы должны́ оде́ться.


İyi Türkçe konuşmak için, sen derste çok konuşmalısın.
Что́бы хорошо́ говори́ть по-туре́цки, ты до́лжен на уро́ке мно́го разгова́ривать.


Biz hareket etmeliyiz.
Мы должны́ де́йствовать.


Onlar bizi ziyaret etmeli mi?
Они́ должны́ навести́ть нас?


Biz müdahale etmeliyiz.
Мы должны́ вмеша́ться.


Biz bu yaz İstanbul’a gitmeliyiz.
Мы должны́ пое́хать в Стамбу́л э́тим ле́том.


Biz itaat etmeliyiz.
Мы должны́ подчини́ться.


Onlar yarın sabah bize para vermeli mi?
Они́ должны́ дать нам де́ньги за́втра у́тром?


Biz seçim yapmalıyız.
Мы должны́ выбира́ть.


Onlar bu kitabı okumalı mı?
Они́ должны́ прочита́ть э́ту кни́гу?

Bir cevap yazın